คนที่ว่าคนอื่นโง่ บุคคลนั้นโง่ยิ่งกว่า...คนที่ว่าคนอื่นฉลาด บุคคลนั้นคือผู้ฉลาดอย่างแท้จริง

โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสรสนเทศ
ในสังกัด สพฐ. โดยคุณครูดารุณี ประพันธ์

ใบวุฒิบัตรการผ่านการอบรม SUT-07 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน..
ใบวุฒิบัตรการผ่านการอบรม SUT-13 ห้องเรียนอัจฉริยะ..
ใบวุฒิบัตรการผ่านการอบรม SUT-09 การผลิตสื่อการเรียนการสอน..
ใบวุฒิบัตรการผ่านการอบรม SUT-05 การวัดผลและการประเมินผล..
ใบวุฒิบัตรการผ่านการอบรม SUT-03 การบริหารจัดการโครงการ..
ใบวุฒิบัตรการผ่านการอบรม SUT-10 เครือข่ายฯสังคมเพื่อการประสานงาน..
ใบวุฒิบัตรการผ่านการอบรม SUT-12 สารสนเทศเพื่อการวิจัยด้านการศึกษา..
ใบวุฒิบัตรการผ่านการอบรม SUT-11 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์..
ใบวุฒิบัตรการผ่านการอบรม SUT-00 ห้องเรียนอนาคต..