วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถะการจัดการเรียนรู้

 

 

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมโครงการ "การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรวม"