คนที่ว่าคนอื่นโง่ บุคคลนั้นโง่ยิ่งกว่า...คนที่ว่าคนอื่นฉลาด บุคคลนั้นคือผู้ฉลาดอย่างแท้จริง

แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ....ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

PPT. คำชี้แจงการจัดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ..  
คู่มือการจัดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ..  
กรอบโครงสร้าง ข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ..  
ดาวน์โหลด ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 - 2560 ..