คนที่ว่าคนอื่นโง่ บุคคลนั้นโง่ยิ่งกว่า...คนที่ว่าคนอื่นฉลาด บุคคลนั้นคือผู้ฉลาดอย่างแท้จริง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
คุณครูดารุณี ประพันธ์
....ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ชั้น ป. 3 ..