บางสิ่งของชีวิต "ไม่จำเป็นต้องจำ" ถ้ามันทำให้เจ็บ, แต่บางสิ่งก็ควรจะเก็บ "ถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจำ"

เอกสารสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชุดสื่อการสอน ดารุณีสื่อสร้างสรรค์ ชั้น ป.2 ...  
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล ชั้น ป.2 ...  
ชุดฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ของเล่นของฉันและของใช้ในบ้าน ชั้น ป.2 ...  
เนื้อหาตามแผนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 2 พร้อมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ...  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์การเรียนการสอน สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...  
การเลือกสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ...  
เอกสารประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 2 ...  
หนังสือเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 2 ...  
สาระสำคัญเกี่ยวกับการเรียน วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 2 ...  
การทดลอง เรื่อง แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
คู่มือครูการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 1/2556 ...  
คู่มือครูการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 2/2555 ...  
คู่มือครูการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 1/2555 ...  
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ...  
   
สื่ออิเล็กทรอนิกส์การเรียนการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
การสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...  
การสอนวิทยาศาสตร์ หน่วยย่อยที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...  
แบบฝึกทักษะ การสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...  
ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ชีวิตพืช กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...  
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ...  
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ...  
ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ เรื่อง การจำแนกวัตถุด้วยแม่เหล็ก ... ( ปริ้นจากลิ้งนี้)  
   
   
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ...  
ปกหลักสูตรสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...  
ส่วนนำของหลักสูตรสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...  
หลักสูตรสถานศึกษา สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...  

 

Free Hit Counter
จำนวนผู้เข้าชม