เกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี ปี 2555

เกียรติบัตร ครูสอนดี ปี 2554
วุฒิบัตรการอบรม UTQ ปี 2555 รวม 6 ฉบับ
วุฒิบัตร UTQ สาระคณิตฯ ระดับประถมศึกษา

วุฒิบัตร UTQ การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ

วุฒิบัตร สาระวิทย์ สำหรับชั้น ป. 1-3

วุฒิบัตร หลักสูตรรายวิชาเฉพาะและตามภาระงาน

วุฒิบัตร  สาระวิทย์ สำหรับครูสอนชั้น ม.1-3

วุฒิบัตร การจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์
วุฒิบัตรการอบรม UTQ ปี 2553
วุฒิบัตร สาระวิทย์ สำหรับครูสอนชั้น ป. 4-6