คนที่ว่าคนอื่นโง่ บุคคลนั้นโง่ยิ่งกว่า...คนที่ว่าคนอื่นฉลาด บุคคลนั้นคือผู้ฉลาดอย่างแท้จริง

KM (องค์ความรู้และสำเนาเอกสารสำคัญต่างๆ)
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ....ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 (1ตุลาคม 56)... สัญญาจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กฯ ...
หนังสือแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูดารุณี ประพันธ์ ปรับเป็น ครู คศ.3.( บัญชีรายละเอียดการแก้ไขเงินเดือน ) .. หลักฐานการเบิกเงินครูพี่เลี้ยงเด็กฯ ...
สำเนาคำสั่งการให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ครูดารุณี ประพันธ์
............................... / บัญชีรายละเอียดแนบท้ายการให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ...
สำเนาหนังสือแจ้งผลการประเมินวิทยฐานะ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เมื่อ 10 มิถุนายน 2556 ..
........................................................ ( โดยไม่มีข้อสังเกตจากคณะกรรมการ)
บันทึกข้อความ
แนบท้ายบัญชีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู สพป.สุรินทร์ เขต 1 เมื่อ 1 เมษายน 2556 ... ตารางเงินเดือนครูปัจจุบัน
สำเนาคำสั่งการย้ายครูผู้สอน โดยมติ อ.ก.ค.ศ. สุรินทร์ เขต 1 อนุมัติการย้ายครูสายผู้สอน เมื่อ 22 มกราคม 2556 ... เพลงรักได้ครั้งละคน
สำเนาบัญชีรายละเอียดการย้ายครูผู้สอน โดยมติ อ.ก.ค.ศ. สุรินทร์ เขต 1 อนุมัติการย้ายครูสายผู้สอน เมื่อ 22 มค.56
สำเนาวุฒิบัตรการอบรมก่อนการแต่งตั้งครู คศ. 3 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ... การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี57
สำเนาหนังสือแจ้งประกาศผลครูสอนดี และเชิญรับรางวัล 19 กรกฎาคม 2555 ณ ทองธารินทร์ ... การจัดสรรเงินโบนัส ปี55
สำเนาเกียรติบัตรผ่านการอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ UTQ เพื่อยกระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ...  
สำเนาเกียรติบัตรผ่านการอบรมขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ...  
สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2555 (1 เมษายน 2555) รร. บ้านแสรออ ... การสมัครเรียนต่อ ป.โท
สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2554 (1 ตุลาคม 2554) รร. บ้านแสรออ ...  
เกียรติบัตรนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมทองธารินทร์ ... แบบใบลาป่วย ลากิจฯ ...
ความกตัญญู มีอะไรบ้าง (นำไปประยุกต์ใช้ในการบันทึกความดี ) ... บันทึกข้อความร่วมงานเลี้ยงฯ
ความประหยัด มีอะไรบ้าง (นำไปประยุกต์ใช้ในการบันทึกความดี ) ...  
ความเสียสละ มีอะไรบ้าง (นำไปประยุกต์ใช้ในการบันทึกความดี ) ...  
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ ปีการศึกษา 2554 ...  
แนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ ปีการศึกษา 2554 ...  
ประมวลภาพบ้านพักหลังใหม่และคุณครูดารุณี ประพันธ ...  
   
   
เอกสารการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
 
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1...."  
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2.."  
แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา สพฐ ...  
แผนการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...  
 
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (แบบ 1) ( แบบ 2 ) ( แบบ 3 ) ... คู่มือครูและแผนฯ วิทย์ ป.2 ..
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกชั้น  
การออกแบบการเรียนรู้ สู่มาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตร สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ รายวิชาวิทยาศาสตร์ออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
...
 
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ รายวิชาวิทยาศาสตร์ออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
...
แผนการสอน วิทย์ (ครบปี) ป.2 ..
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ รายวิชาวิทยาศาสตร์ออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
...
แผนการสอน วิทย์ ป.2 (2544)..
   
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
 
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ...  
แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ...  
แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ...  
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ...  
   
ตัวอย่างแบบปกรายงาน ...  
ตัวอย่างแบบปกรายงาน ...  
ตัวอย่างแบบปกรายงาน ...  
ตัวอย่างแบบปกรายงาน ...  
ตัวอย่างแบบปกรายงาน ...  
   
การรายงานตนเอง ปี 2556 ...