การสร้างแบบจำลองสามมิติ โดยใช้โปรแกรมโฮโลแกรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562