ภาพบรรยากาศห้องเรียนสีเขียว   โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 

คุณครูดารุณี  ประพันธ์     เป็นผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนสีเขียว

ปีการศึกษา   2556

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14