กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือและยุวกาชาด   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์    เมื่อ  21  กุมภาพันธ์  2562

 

 

001

0010

0011

0012

0015

0016

 

 

0017

0018

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

003

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

004

0040

0041

0042

0043

0046

0047

 

 

0048

0049

005

0050

0051

0052

0053

0054

0055

0056

0057

006

007

008

009