กิจกรรมสวัสดีคุณครู วันเปิดภาคเรียน    เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินทร์   4

วันที่  4  มิถุนายน  2556  เวลา  09.00 น.      โรงแรมทองธารินทร์   จังหวัดสุรินทร์

 

 

010

011

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047