โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ด้วยการสังเกตชั้นเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Coaching & PLC)
โดย คุณครูดารุณี ประพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ( เมื่อ 23 สิงหาคม 2565)