คนที่ว่าคนอื่นโง่ บุคคลนั้นโง่ยิ่งกว่า...คนที่ว่าคนอื่นฉลาด บุคคลนั้นคือผู้ฉลาดอย่างแท้จริง

PPT. นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ....ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา course syllabus วิทย์ ป. 6 ...
ppt. แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย .. ppt. แผนการเรียนรู้ อจท.วิทย์ ป.6 ..(รวมทุกแผนฯ)
ppt. แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 การทำงานของระบบหายใจ ..  
ppt. แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 การทำงานของระบบย่อยอาหาร  
ppt. แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด  
ppt. แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 การทำงานของระบบขับถ่าย  
ppt. แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  
ppt. แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 อาหารหลัก 5 หมู่และสารอาหารในอาหารหลัก 5 หมู่  
ppt. แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 8 พลังงานจากสารอาหาร  
   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม