คืนที่ท้องฟ้ามืดที่สุด เราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุด และวันใดที่เราทุกข์ที่สุด เราจะได้เห็นว่า…. ใครรักเราที่สุด ..

องค์ความรู้และสื่อการเรียน ผ่านสื่อ Youtube
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ....ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

วีดิโอ การทดลองสาระวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 ... วีดิโอ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 ...
ครูมืออาชีพ สอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 ... ชมวิดีโอขยับกาย ขยายสมอง ตามแนวทาง BBL ....
การงอกของเมล็ด ... ชมวิดีโอการเกิดกลางวันและกลางคืน ...
การเจริญเติบโตของพืช ... ปรากฏการณ์การเกิดกลางวันและกลางคืน ...
ขั้นตอนการปลูกพืช ... ชมวิดีโอทำไมถึงเกิดกลางวันและกลางคืน ...
การเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์... ชมวิดีโอการเกิดกลางวันและกลางคืน ชั้นป.2 ...
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ... ใบงานและชิ้นงานความสัมพันธ์ของโลก ชั้นป.2 ...
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ... แบบทดสอบความสัมพันธ์ของโลก ชั้นป.2 ...
ส่วนประกอบของพืช ... แผนการสอนความสัมพันธ์ของโลก ชั้นป.2 ...
อาหารหลัก 5 หมู่ ... การวิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระวิทย์ ชั้นป.2 ...
สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา มีอะไรบ้าง... การสอนโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ชั้นป.2 ...
  แผนการปรับปรุงการเรียนการสอนวิทย์ ชั้นป.2 ...
  วิดีโอดาราศาสตร์และอวกาศ ชั้นป.2 ...
  สื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิทย์ ชั้นป.1-6 ...
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์การเรียนการสอน สาระวิทย์ ชั้น ป.2 ..(ศูนย์ ITEC)