เกียรติที่สูงส่ง ไม่ต้องอวดอ้าง ถ้าเราทำตัวได้เหมาะสม เป็นคนที่ดี ไม่โอ้อ้วด ผู้อื่นจะเป็นคนมอบ “เกียรติยศ” ให้กับเราเอง

องค์ความรู้สำคัญสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ....ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

วีดิโอกิจกรรมทดลองสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ...  
โครงการคืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน ... ( สุดยอดโรงเรียนประหยัดไฟฟ้า ) องค์ความรู้มาตรการประหยัดพลังงาน ...
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ...  
แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ...  
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ... การดาวน์โหลดไฟล์ จาก gmail ...

เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ...

 
เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพภายใน รร.บ้านแสรออ ...  
แบบประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...  
   
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมถึงมัธยม ... แผนเศรษฐกิจฯ ป. 4-6 ...
ตัวอย่าง หน่วยการเรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ... คำกล่าวเปิดงานวันภาษาไทย
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาต ... คำกล่าวเปิดงานวันอนุรักษ์ธรรมชาติ...
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ที่บูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน... บันทึกข้อความและหนังสือตอบขอบคุณ..
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับสถานศึกษา ...  
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
   
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สื่อแท็บเล็ตวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ... สื่อแท็บเล็ตวิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคเรียน 1 ..
แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ... สื่อแท็บเล็ตวิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคเรียน 1..
แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551... โทรทัศน์การสอนของครูสาระวิทยาศาสตร์..
รวมแนวข้อสอบบรรจุครูด้านวิชาการ ...  
แนวข้อสอบการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม ...  
แนวข้อสอบการปฏิรูปการศึกษา พร้อมเฉลย ...  
จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ... บันทึกข้อความขอลาศึกษาต่อ..
หลักการทางทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา ที่ครูผู้สอนควรทบทวน ... ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อ..
แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ... คู่มือการปฏิบัติงานการลาศึกษาต่อ..
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ...  
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีการศึกษา ... รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฯ..
ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา ...  
ปรัชญาการศึกษาไทย สู่การปฏิรูปการศึกษา ...  
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ...  
คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ...  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ...  
การพัฒนาหลักสูตร ...  
การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร ...  
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ สงัด อุทรานันท ...  
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ...  
สรุปองค์ความรู้ การพัฒนาหลักสูตร ...  
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการวิจัย ...  
การพัฒนาการเรียนการสอนระบบ PBL ...  
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน ...  
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ...  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ...  

แนวข้อสอบ (พร้อมเฉลย)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ...